Algemene Voorwaarden
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Smartwatch Market:de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aan gaat met Smartwatch Market;
3. Overeenkomstopafstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Smartwatch Market
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie opafstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en Smartwatch Market gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie:een overeenkomst opafstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzamegegevensdrager:elk middel dat de consument of Smartwatch Market instaat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2– Identiteit van Smartwatch Market
 
Bedrijfsnaam: Smartwatch Market handelsnaam van Schattorie Solutions
Adres: Kruisstraat 35
Postcode: 6041BC
Plaats: Roermond (Nederland)
Telefoon: +31 (0)648405443
KvK: 56251645
BTW: NL206953197B01
Bank: Rabobank, Roermond, Nederland
T.a.v.: Schattorie Solutions
Bank No.: 1748.82.882
IBAN: NL93RABO0174882882
BIC/SWIFT: RABONL2U
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Smartwatch Market en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Smartwatch Market en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij Smartwatch Market zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten,worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronischeweg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product – of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassingen kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemenevoorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4- Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Smartwatch Market gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Smartwatch Market niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
 • de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
 • de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
 • gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, als mede de wijze waarop hij deze kan
 • herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Smartwatch Market zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
 • consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
 • tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 
Artikel 5 -De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Smartwatch Market onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Smartwatch Market passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Smartwatch Market
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Smartwatch Market kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Smartwatch Market op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. Smartwatch Market zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Smartwatch Market waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Smartwatch Market deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
6. Indien Smartwatch Market zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan Smartwatch Market retourneren, conform de door
Smartwatch Market verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aan gaan der
overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
Smartwatch Market bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Smartwatch Market dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Smartwatch Market alleen
worden uitgesloten indien Smartwatch Market dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Smartwatch Market tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
Smartwatch Market geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computer software waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 -De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Smartwatch Market producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Smartwatch Market geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Smartwatch Market dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waar op de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.Smartwatch Market staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Smartwatch Market, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen van Smartwatch Market jegens Smartwatch Market kan doen gelden op grond
van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Smartwatch Market zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Smartwatch Market het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Smartwatch Market zich inspannen
Om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor
rekening van Smartwatch Market.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de consument bij Smartwatch Market, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijden
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aan gegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal
worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde
tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze
overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Smartwatch Market te melden.
4. In geval van wan betaling van de consument heeft Smartwatch Market behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
 
Artikel 14- Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Smartwatch Market, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
2. Bij Smartwatch Market ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door Smartwatch Market binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
 
Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten
bij Smartwatch Market, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
Artikel 16 Persoonsgegevens.
Smartwatch Market zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
Smartwatch Market neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van Smartwatch Market, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 18 Links
De site van Smartwatch Market kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het
privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Smartwatch Market geen invloed en is daarvoor niet
verantwoordelijk.
 
Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan Smartwatch Market vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail
sturen. Ook kunt u per e-mail aan Smartwatch Market vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan
te brengen, die Smartwatch Market zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het
ontvangen van informatie dan kunt u Smartwatch Market hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie
gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
 
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
 
Smartwatch Market
A Schattorie Solutions Company


PayPal